OM

Ödenäs

hembygds-

förening

.

Att vi värnar om vår natur kan bero på att den är lite säregen. En drumlin, dvs en ås som inlandsisen lämnat efter sig. Ödenäs är också omgivet av sjöarna Ömmern, Ören, Näten och Sörån. Den har i nutid av någon anledning börjat kallas Laxån.

Ett mycket gammalt odlingslandskap med betade hagar, slåtterängar, uråldriga hamlade träd.

Man har hittat både flinta, stenåldersredskap, tjärbrännor från senare tid och här finns så otroligt gott om stenmurar.

 

 

Så här står det i Länsstyrelsen i Västra Götalands län om värdefulla odlingslandskap:

Ödenäs socken är en skogsbygd med vida barrskogar. Gårdarna är små och ligger utspridda i skogslandskapet. Centrum i socknen utgörs av Ödenäsdrumlinen. Ödenäs finns första gången omnämnt i en tiondelängd från 1396.

Stora delar av bebyggelsen är samlad kring den gamla byvägen öster om kyrkan. Bebyggelsen har radbykaraktär och några av de gamla husen från före laga skifte finns bevarade. Vid Östergården finns mäktiga stenmurar som mäter en bredd upp till 3 meter.

Odlingslandskapet är i stora stycken typiskt för uppodlade drumliner. På toppen av den jämnt välvda drumlinryggen syns åkrar avgränsade av raka stenmurar. Längre ner på sluttningarna finns lövskog.

Landskapet ger uttryck för de förändringar som skedde i samband med skiftesreformerna. På en karta från 1718 över gårdarna Mellomgården och Östergården upptar ängsmarken 60 hektar på vardera stället. Det är mer ängsmark än vad som finns kvar i hela Älvsborgs län idag! Stenbrytning och uppodling reducerade arealen ängsmark till totalt 27 hektar år 1893. Samtidigt byggdes stenmurarna och åkerarealen ökade. Fram till dagens datum fortsatte ängsmarken att försvinna. Det som inte odlades upp till åker växte igen till lövskog. Denna utveckling har varit likartad på de flesta uppodlade drumliner i länet.

 

 

På Alingsås kommuns hemsida kan du läsa lite om Ödenäs - Ömmern. Här kommer du dit.

 

Hembygdsföreningen bildades mycket utifrån "rädslan" för att utredningen om Härskogsreservatet skulle genomföras och bli verklighet.

 

Gamla sedvänjor och gammalt släktskap hölls vid liv ända in i våra dagar. Det kan bero på att det inte fanns några riktiga vägar till Ödenäs. Från Alingsåshållet byggdes väg 1914 och från Ödenäs ner mot Hindås byggdes vägen på 1930-talet.

 

Vi är anslutna till Västergötlands hembygdsförbund Läs mer om vad de gör!

och till Sveriges Hembygdsförbund Läs här!