Stadgar

Ödenäs hembygdsförening

 

Stadgar fastställda vid årsmöte den 27/2 1970 jämte ändring 4/2 1977

 

§ 1 Uppgifter

Föreningen vill inom Ödenäs arbeta för att skapa en trivsel grundad på samhörighet med byns traditioner och historia och med dem som är bosatta där.

Föreningen vill också skapa ansvarskänsla för och medverka till att området utvecklas mot en allt mera trivsam hembygd.

 

Föreningen vill nå detta syfte bland annat genom att:

  • samarbeta med kommunala organ och inom området arbetande föreningar och stimulera dem till initiativ, som gagnar bygden och dess utveckling.
  • medverka vid vård och bevaring av kulturminnen
  • söka bevara värdefulla traditioner, sägner, historier, insikter och färdigheter
  • stimulera intresset för hemslöjd, speciellt bastabinne
  • aktivt arbeta för en sund planering av byns bostads- och fritidsområden och liknande anläggningar, varvid hänsyn tages till traditioner och landskapsmiljö
  • organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om byn, dess natur och historia
  • kartlägga äldre försvunnen bebyggelse samt uppteckna ev. levnadshistorier
  • fotografera och uppteckna nutida bebyggelse och befolkning

 

§ 2 Styrelsen skall bestå av fem ledamöter jämte två suppleanter. Styrelsen väljs vid årsmötet för två år. Valet sker vartannat år av ordförande, kassör och en ledamot, vartannat år av sekreterare och vice ordförande.

Suppleanter väljs årligen för en tid vav ett år.

 

§ 3 Årsmöte skall hållas senast sista februari. Kallelse skall utgå till alla medlemmar i god tid.

 

§ 4 Årsmötet väljer två revisorer och en suppleant för dessa.

 

§ 5 Årsavgiften bestäms av årsmötet.

 

§ 6 Medlem är den som betalt årsavgiften.

 

§ 7 Föreningen är ansluten till Västergötlands Hembygdsförbund

 

§ 8 Föreningen är ansluten till Samfundet för Hembygdsvård.

 

§ 9 För stadgeändring fordras 2/3 majoritet på två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ordinarie.

 

§ 10 Föreningen upplöses om två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ordinarie årsmöte så beslutar med 2/3 majoritet.

 

§ 11 Har beslut om upplösning fattats beslutas samtidigt vart eventuella tillgångar skall ta vägen.

 

§ 12 Utnämning av hedersledamot gäller även maka/make.