Jubileumsstipendium

Ödenäs

hembygds-

förening

 

Stadgar för Jubileumsstipendium

 

antagna vid årsmöte med Ödenäs hembygdsförening 23/2 1990

med anledning av vårt 20-års jubileum.

 

§1

Stipendium utdelas till person eller personer som på olika sätt arbetar för att förverkliga de målsättningar som ryms i föreningens stadgar.

 

§2

Ansökan eller förslag till stipendiat lämnas skriftligen till föreningens styrelse som har att besluta om ev utdelning.

 

§3

Det belönade arbetet skall redovisas genom tal, skrift, film, bild eller hantverksprodukt så att det kommer föreningens medlemmar till del.

Redovisning av arbetet skall ske inom den tidsram som styrelsen och stipendiaten kommet överens om.

 

§4

Föreningens årsmötebeviljar medet till jubileumsstipendier, dock högst 10 000 kr. Ej utdelade medel återgår till kassan vid årets slut.

 

§5

Jubileumsstipendium kam om styrelsen så finner lämpligt utdelas retroaktivt till arbetsprojekt som slutförts högst två år före belöningstillfället.