Ängsslåtter

Ödenäs

hembygds-

förening

Lieslåtter i Bryngelsgärde är en av våra aktiviteter som funnits med sen allra första början även om de allra första årens lieslåtter var på några andra platser.

 

1987-91 hade föreningen avtal med Länsstyrelsen i Älvsborgs län om att ombesörja lieslåtter i Bryngelsgärde. Därefter övertog markägarna ansvaret och föreningen fortsatte slåttern.

 

Nya ägarna Christian och Madeleine hälsar oss välkomna att fortsätta med slåttern i Bryngels gärde.

Intressant läsning från Länsstyrelsen i Västra Götalands län:

 

Vid Ödenäs - Västergården kan man få en inblick i hur dessa drumliner kunnat gestalta sig före skiftena. På drumlinens sydvästsluttning finns ett landskap där åker omväxlar med lieslagen ängsmark, eller hackslått som den brukar benämnas. En gammal väg kantad av enkla stenmurar löper genom området. De stora raka stenmurarna är här inte lika frekventa som längre upp på drumlinen. Istället är ängen full av små enkla odlingsrösen.

Slåtterängen, vilken kallas Bryngels gärde, har med stor säkerhet slagits med lie åtminstone sedan 1849. Den nuvarande ägaren är Alf Bryngelsson som i rakt nedstigande led är 4:e generationen som brukat ängen. Att det är en kontinuerligt hävdad slåtteräng visar också det stora antalet slåttergynnade arter som förekommer. Späd ögontröst och fältgentiana är några av rariteterna som idag bara återfinns i välhävdade slåtterängar som slagits under mycket lång tid. De ogödslade grässvålarna vid Bryngels gärde hyser dock inte enbart ett antal rariteter. De utgör ett helt biologiskt system med en grässvål uppbyggd av specifika kärlväxter och insekter knutna till dessa samt särpräglad och rik flora av bl.a. vaxskivlingar.

På drumlinens nedre sluttningar finns numera lövskogar och igenväxande hag- och ängsmarker. Gamla grova askar med greniga kronor vittnar om tidigare lövtäkt.

att läsa:

Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.

Natur i Älvsborgs län.

Länsstyrelsens lövskogsinventering.

Ängar. Urban Ekstam.

 

Sök på nätet på detta:

Bevarandeplan för Natura 2000-område

SE0530105 Bryngelsgärde